Log ind

Formandens beretning v. Generalforsamlingen d. 6. maj 2019

Svanemøllen Kaserne 6. maj 2019

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 6. maj 2019 på Svanemøllens Kaserne.

1. VELKOMST

Velkommen til Selskabets ordinære generalforsamling 2019.

2. INDLEDNING

Aftenens program omfatter fire punkter:

Belønning af bedste artikel og bedste kronik på webportalen.

Generalforsamling.

Reception med pølsevogn.

Foredrag/debat ved GM Flemming Mathiassen omkring tilblivevelsen af den netop oprettede og indviede Multinational Division N.

3. FREDERIK VI REGLEMENT

Bestyrelsen besluttede sidste år, at Selskabet fremadrettet vil uddele den af generallæge S. Trier skænkede vandrepræmie fra 2013 i form af et indbundet eksemplar af "Exercerreglement for Det Kongelige Danske Infanterie" autoriseret af Hans Majestæt Kong Frederik VI den 28. januar 1821, til det bedste MMS-speciale for det forgangne kalenderår. Det vil sige, at vi i dag kårer årets bedste MMS-speciale for 2018 set fra Det Krigsvidenskabelige Selskabs side. Til dette formål har vi udarbejdet en kåringsproces, hvor redaktøren fra krigsvidenskab.dk, en faglig repræsentant fra bestyrelsen og minsandten og formanden indgår. Det er vigtigt for mig at understrege, at kåringen bliver foretaget ud fra selskabets kerneværdier: Fremme dansk militær videnskabelig, fagligt niveau og som altid fornøjelsen ved at læse det. Der er dog lagt et filter ind, hvilket medfører, at kåringen foretages blandt de specialer, der har fået karakteren 12.

Som årets bedste speciale på Forsvarets Masteruddannelse i Militære Studier har det Krigsvidenskabelige Selskab valgt major Lasse Elsborgs speciale "RUSLANDS INTERVENTION I SYRIEN - ET SKRIDT PÅ VEJEN TIL ANERKENDT STORMAGTSSTATUS".

I specialet undersøges Ruslands intervention i Syrien som et middel til at opnå geo-politiske fordele som et modpol til USA og NATO. Derved opnår Rusland en øget indflydelse i Mellemøsten, der giver flere muligheder for alliancer og øget våbensalg. At denne øgede indflydelse sker i et strategisk vigtig område for Europa, er med til at øge den potentielle magt over for Vesten. Specialet er meget relevant og undersøger en af bevæggrundende for en aktør, som opfattes som en stigende trussel med bl.a. Danmark. Specialet er velfunderet og af et meget højt fagligt niveau. På denne baggrund tildeler Selskabet prisen til Lasse Elsborg.

4. BEDSTE SKRIBENT KRIGSVIDENSKAB.DK

Ved kåringen af årets bedste skribenter på Krigsvidenskab.dk har bestyrelsen som vanligt lagt på vægt på følgende: relevans, videnskabelighed, velunderbyggethed samt fornøjelsen ved at læse indlægget.

Bestyrelsen har i år valgt at kåre årets bedste fagfællesbedømte/peer-reviewed artikel samt årets bedste almene artikel - hermed menes ikke-fagfællesbedømte bidrag.

Til vinderen af prisopgaven 2018 på Krigsvidenskab.dk:

DKVS prisopgave 2018 blev vundet af Troels Dahlgaard Astrup for opgaven "Pennen mod sværdet".

Begrundelse:

Kåringen sker på baggrund af følgende bedømmelse: Den tidsmæssige afgrænsning er godt argumenteret, og metodikken i klassificeringen af forfatterne til artiklerne i Militært Tidsskrifts overbevisende. Analysen gennemføres på et ganske højt akademisk niveau, og inddrager en række centrale militærhistorikere, og anvender udmærkede teoretiske greb. Anvendelsen af kildematerialet i Militært Tidsskrift er solidt, herunder er det et godt greb at anvende tidsskriftets registre. Overvejelserne om Militært Tidsskrifts indflydelse er relevante og velovervejede. Artiklen er præget af et betydeligt overskud, og skaber megen ny viden og indsigt på et ganske højt analytisk og teoretisk niveau.

Til årets artikel på Krigsvidenskab.dk:

Årets artikel på Krigsvidenskab.dk 2018 går til artiklen: "Micro Air Defence - en ny disciplin i forsvaret?" skrevet af Hans Peter Michaelsen og Jon Kjellund. (deltager)

Valget af artiklen er sket på baggrund af følgende begrundelse:

Artiklen formår på vellykket vis at samle et teknisk empirisk grundlag og anvende dette analytisk i et fokuseret og velskrevet format. Endvidere bidrager artiklen til at læsere kan danne sig et godt overblik over forfatternes klare budskab, der præcist er samlet i en række anbefalinger til sidst omhandlende en problemstilling, der særdeles relevant alt sammen uden at dramatisere truslen.

5. ST. GERMAIN MEDALJEN

Selskabet har i det forløbne år ikke modtaget bidrag eller fundet lejlighed til at indstille nogen til en St. Germain Medalje.

6. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen for Det Krigsvidenskabelige Selskab afholdes i henhold til lovene. Der er uddelt forslag til ny bestyrelse, suppleanter og revisorer samt regnskab for Selskabet for året 2018.

Ad Dagsordenens pkt. 1 (Valg af dirigent).

Olfert Rahbek blev vlsgt som dirigent, som kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

Ad Dagsordenens pkt. 2 (Formandens beretning):

Generelle bemærkninger om selskabets status og udvikling

2018 er det første hele år hvor redaktionen via Google analytics har kunne indsamle data på aktiviteten på hjemmesiden. Det giver os et godt udgangspunkt for at kunne følge udviklingen fremadrettet. Der tegner sig et klart billede af, at artikler udarbejdet af ansatte i Forsvaret har flest læsere, særligt hvis artiklerne omfatter et aktuelt emne eller en problemstilling med relevans for Forsvarets ansatte eller generelle interessenter på områder som sikkerhedspolitik, militære operationer og forsvarets opbygning og uddannelser. Dette er vi fra bestyrelsen særdeles

tilfredse med, da det netop er essensen af det selskabets formidlingssigte. Som eksempler på opmærksomheden omkring 2018´s udgivelser kan Jens Henning Garly's artikel om hjemmeværnet nævnes, som er blevet tilgået via hjemmesiden 3142 gange, hvilket er mere end 1000 flere hits end Jess Møller Nielsens artikel om hærens korpsånd, der er den næstmest læste artikel. På tredjepladsen blev Søren Sjøgren og Nicolas Veicherts artikel om militær dannelse tilgået 1585 gange.

Fortsatte bidrag af disse artikler er afgørende for at fortsætte den positive udvikling af aktivitet på hjemmesiden, men ligeså vigtigt er, at de længere artikler – peer review artiklerne – også fortsat prioriteres, da de danner et kvalitativt fundament for lysten til at bidrage. Sidstnævnte er redaktionens vurdering, hvilket dels bygger på den øgede aktivitet siden vi begyndte at

publicere peer-review artikler, dels at andelen af uopfordrede artikelbidrag også er steget markant i samme periode. I det kommende år, vil vi fortsat søge at promovere observationsformattet, som er artikler, der bygger på personlige oplevelser og observationer.

Digitalisering

Selskabet planlagde at afslutte digitaliseringen på krigsvidenskab.dk ultimo 2018, hvilket lykkedes kort før lukketid i december. Dette vil sige, at samtlige årgange fra Militært Tidsskrift nu er bevaret for al evighed i et elektronisk format. Næste etape bliver at få artilkerne uploadet til krigsvidenskab.dk samt at gøre dem søgbare. Den første del af denne fase - årgangene 1970-2013 er færdig og artikler for denne periode kan tilgås via hjemmesiden. Det er stadig selskabets mål, at digtaliseringen er fuldt afsluttet i 2021, når Selskabet kan fejre 150 års jubilæum.

Det var vores håb, at vi kunne få dækket størstedelen af udgifterne ved fondsansøgninger, men desværre har det indtil nu kun været muligt i begrænset omfang. Vi fortsætter dog med ansøgningerne til forskellige fonde løbende og forventer, at der vil tilgå midler til digitaliseringsprocessen løbende.

Digitaliseringen af Militært Tidsskrift er også en af de opgaver, som vores studentermedhjælpere - mere fint kaldet webredaktørerne - bruger en stor del af deres arbejdstimer på, så de ligger søgbare på krigsvidenskab.dk. Det er som nævnt på nuværende tidspunkt muligt at tilgå artikler fra perioden 1970-2013, og det kan med tilfredshed konstateres, at der er en stor interesse for krigsvidenskaben. Artiklerne tilgås bredt af folkeskoleelever til forskere og ansatte i militæret, hvilket selskabet glæder sig over. De sidste par år har vi brugt ressourcer på at uploade ca. 10 års udgaver af tidsskriftet om året, men de skarpe blandt de tildstedeværende vi kunne regne ud, at dette vil kræve 10 års yderligere digitalisering for at komme i mål, hvilket ikke stemmer overens med målet i 2021. Vi forventer derfor at sætte tempoet i vejret blandt andet via opriotering af studentermedhjælpernes arbejdstimer, samt en periodevis tilgang af yderligere studentermedhjælpere, så samtlige historiske artikler fra militært tidsskrift vil være digitaliseret inden selskabets jubilæum i 2021, og det kan godt afsløres, at der sigtes med ultimo 2021. Endvidere vil redaktionen i løbet af de næste 2-3 års arbejde med udvilking af en hensigtsmæssig software-platform med målet om at have en søgbar datatbase for samtlige artikler udgivet i Militært Tidsskrift og på krigsvidenskab.dk fra 1871 og frem til i dag ved udgangen af 2021.

Status på støttemedlemsskaber

DKVS har for nærværende 21 betalende støttemedlemmer, som vi er meget glade for. Tilsammen har de betalt 105.000 kr ind i 2018.Vi har mistet nogle stykker, men til gengæld er der kommet nye til, så situationen erstabil. Vi afholdte i november 2018 en vellykket middag for vores støttemedlemmer,hvor FC, GN Bjørn Bisserup gav en interessant og åbenhjertig udlægning af hvor fremtidens forsvar bevæger sig hen ift. kommende konflikter. Inden dette, havde vi haft fornøjelsen af en rundvisning på Frederiksberg slot af OB Nicolas Veicherts.

Status på Redaktionen

Formanden takkede redaktionen for deres arbejde i deet forgangne år. Derefter redegjorde han for redaktionens resultater for 2018:

Artikler på krigsvidenskab.dk:

Publiceringer:

I løbet af året publiceredes 2 fagfællebedømte/peer-reviewed artikler, 10 artikler, 1 observation og 32 boganmeldelser, hvilket samlet set er en stigning i forhold til 2017 i forhold til antal. Fordeling adskiller sig dog en smule fra sidste år idet der er blevet publiceret dobbelt så mange artikler i 2018, sammenlignet med 2017, hvilket muligvis kan forklares med den øgede aktivitet og interesse for selskabets publiceringer. Antallet af fagfællesbedømte artikler faldt fra 4 til 2, men i indeværende år har vi allerede publiceret 3, hvilket er positivt i forhold til selskabets målsætning, som er 4 pr år. 2018 blev også året for publicering af den første observation, men deværre også den eneste. Vi har i 2019 publiceret endnu en observation, som vi vil søge at anvende som eksempel i markedsføringen for yderligere observationsbidrag. Der skal i den fobindelse lyde en opfordring fra min side til medlemmerne om at sprede budskabet som et led i markedsføringen. Beskrivelsen af formatet kan findes via hjemmesiden, men jeg vil kort bruge min taletid til at understrege, at dette format sætter medlemsinddragelse i fokus med henblik på at samle korte individuelle observationer til gavn for Forsvaret som helhed. Kravende til disse bidrag er særdeles lempelige, da det netop er individuelle erfaringer, som er omdrejningspunktet. Så derfor, spred endelig budskabet om, at krigsvidenskab.dk er en hensigtsmæssig platform, såfremt man på 1-2 sider ønsker at dele sine personlige erfaringer og viden me DKVS og Forsvaret.

Igen i år kører boganmeldelsesmaskinen som smurt i det fineste olie, og de fortsat mange gode anmeldelser skyldes endnu engang en formidabel frivillig indsats af anmeldelsesredaktør Simon Papousek, som igen i år skal takkes for sin indsats.

Webportalens drift:

2018 har forløbet uden de store problemer med webportalen, hverken på de indre eller ydre linjer. Enkelte ændringer på hjemmesiden, har medført nogle uregelmæssigheder, bl.a. i forhold til aktiveringsmailen for nye medlemmer. Dette er dog små problemer, som redaktionen uden de store problemer kan løse. MobilePay-løsningen virker fortsat godt og gør det nemt for især nye brugere at betale kontingent, hvilket er med til at fastholde nye brugere i deres medlemskab. Kassereren og studentermedhjælperne holder fælles styr på, at brugerne betaler kontingent, og dette gøres manuelt ved, at kassereren jævnligt giver studentermedhjælperne en liste over nye betalere, og studentermedhjælperne kontrollerer om denne liste indeholder alle nye medlemmer.

At siden kører uden problemer har muliggjort, at vi har kunne lave nogle mindre designmæssige opdateringer. Her er boksen, der indeholder "Nyeste indlæg" og "Mest kommenteret blevet redigeret således at den i stedet indeholder "Kommende arrangementer" og "Seneste arrangementer", hvilket har til hensigt at give et overblik over aktiviteterne og samtidig er det grunde, at netop vores arrangementer er det største trækplaster i forhold til at tiltrække nye medlemmer.

Redaktionen kigger løbende på en række andre designmæssige ændringer som gerne skulle resultere i en mere intuitiv tilgang til det ønskede indhold. Endvidere vil støttemedlemmerne fremadrettet få en mere fremtrædende rolle på forsiden, da deres støtte er afgørende for selskabets drift. Afslutningsvis skal det påpeges, at det af hensyn til medlemsinddragelse nu er blevet synligt på forsiden, at der kan rettes henvendelse til redaktionen såfremt, man har idéer til arrangementer.

Sociale medier:

Ligesom i 2017 blev samtlige af Selskabets arrangementer annonceret på både Facebook og Twitter, hvilket skaber stor opmærksomhed omkring Selskabet. Det samme er tilfældet for de artikler, der bliver publiceret på Krigsvidenskab.dk, og det kan tydeligt ses, at annonceringen resulterer i, at flere læser artiklerne, hvilket jævnligt medfører en stigning i antallet af i nye medlemmer. Derudover har  redaktionen bidt mærke i at annonceringerne af artiklerne på de sociale medier, i højere grad giver anledning til kommentarer og debat. Som et nyt tiltag, har vi i løbet af 2018 desuden lavet korte opsummeringer på vores arrangementer. Generelt viser statistikkerne, at disse opsummeringer er noget af det mest tilgåede.

I den forbindelse er det igen i år Selskabets opfordring, at I som medlemmer støtter op om dette og ikke bare begynder at følge selskabet på de sociale medier, men også aktivt bidrager ved at dele indhold og information om arrangementer også på disse medier -  herunder, at I eksempelvis aktivt ”live”-tweeter fra Selskabets

arrangementer under anvendelse af selskabets hashtag #Krigsvidenskab og @Krigsvidenskab. Profileringen af DKVS via disse medier skal ikke alene være på arrangementssiden, men også omfatte artiklerne på Krigsvidenskab, hvilket kan gøres meget enkelt med et retweet/like på Twitter eller et like/en deling via Facebook. Jeg opfordrer naturligvis alle medlemmer til at bidrage til dette. Ligeledes vil jeg også gerne opfordre til debat og kommentarer om artikler og arrangementer, både på de sociale medier og på webportalen.

Prisopgaven 2019

Selskabet har igen i år udskrevet en prisopgave, denne gang med fokus på en teknisk tilgang til dansk militær videnskabelighed. Indhold, såvel som rammer - er beskrevet på hjemmesiden, og der opfordres naturligvis til, at alle medlemmer spreder budskabet om denne mulighed i respektive netværk.

Arrangementer i året der gik (siden sidste års Generalforsamling)

- Udarbejdelse af forsvaresforliget (sidste års generalforsamling).

- Beskrivelse af landmilitære perspektiv fra NATO's nordøstlige flanke.

- Maritime security in the Baltic Region.

- EU som militær spiller.

- Opstilling af SOC-C.

- UK forsvar og sikkerhedspolitik efter Brexit.

- Kinas militære reform.

- Den strategiske situation i Baltikum og Østersøen.

- Hvor bevæger USA og det amerikanske forsvar sig hen.

- Algeriets antiradikaliering.

- Veteranbegrebet.

- Dragen og Bjørnen.

Det kan konstateres, at der er et ganske godt fremmøde ved vores arrangementer og vi har i den forbindelse også stor glæde af at afholde flere af arrangementerne sammen med samarbejdspartnere som f.eks. Det Udenrigspolitiske Selskab. Det kan også konstateres, at der fortsat er stor tilslutning gennem anvendelse af VTC  løsninger, hvor selskabet benytter sig af forsvarets VTC opkoblinger rundt omkring i landet og udlandet. Anvendelsen af VTC er dog med til at begrænse muligheden for deltagelse, da det ikke er alle medlemmer, som har adgang til VTC opkoblinger. Det er således vores håb, at vi inden for det næste år kan præsentere en løsning som er baseret på internettet og dermed kan lette adgangen til vores arrangementer for medlemmer, som bor længere væk.

Hermed afsluttes min beretning om selskabets virke i det forgangne år.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3 (Revideret regnskab).

Det Krigsvidenskabelige Selskabs økonomi.

Regnskabet er fordelt til de medlemmer, der er til stede her i aften.

Bemærkninger til Regnskabet for finansåret 2018

Året 2018 kan økonomisk bedst karakteriseret som et driftsår, idet der i året ikke har været iværksat større udviklingsprojekter. Til trods for et mindre underskud på kr. 19.919,04 i 2018 – der primært skyldes et

kurstab på kr. 24.426,00 - må selskabets økonomi for nærværende vurderes som sund, idet selskabet samlet pr. 31. december 2018 rådede over likvide beholdninger på kr. 680.858,66, hvilket anses for at være en tilfredsstillende sikkerhed for den fortsatte finansiering af Selskabets udvikling og fremtidige virke.

Ellers kan det nævnes:

- Indtægterne er samlet på kr.384.836,26, hvilket er kr. 49.663,74 lavere end i forhold til det budgetterede, kr. 434.500,00. Årsagen hertil skyldes primært, at selskabet ikke modtog de budgetterede kr. 50.000,00 i donationer.

- På medlemssiden kan det konstateres, at der igen i år har været en tilbagegang. Dette er dog blevet opvejet af et større antal støttemedlemmer.

- Samlet er udgifterne kr. 29.544,70 lavere end hvad der var budgetteret med. Dette til trods for at selskabet har måtte notere sig et samlet kurstab på kr. 24.426,00; en udgift der ikke var budgetteret med.

- Udgifterne til støttemiddag og VIP arrangementer på kr. 37.487,50 dækker over to arrangementer for støttemedlemmer, idet der ikke blev afholdt noget arrangement i 2017.

- Årsagen til at de øvrige omkostninger kr. 4.043,12 større end det budgetterede skyldes primært overdragelsesudgifter i forbindelse med skift af kasserer.

- At de budgetterede kr. 45.000,00 til udvikling af hjemmesiden ikke er blevet anvendt. Hvis disse var blevet anvendt ville selskabets samlede udgifter have været på kr. 449.755,30 – altså et merforbrug i forhold til det

budgetterede på kr. 15.455,30 . Dette skal fortsat ses i sammenhæng med kurstabet på kr. 24.426,00. Hvis kurstabet ikke havde været der, og at der var blevet anvendt kr. 45.000,00 til udvikling af hjemmesiden, ville der have været et mindre forbrug i forhold til det budgetterede på kr. 8.970,70.

Dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt.

Ad Dagsordenens pkt. 4 (Fastsættelse af kontingent og abonnementssats).

Fastsættelse af kontingent sker i henhold til foreningens vedtægter på Generalforsamlingen. Fastsættelsen sker fremadrettet, dvs. gældende for 2020.

Medlemskontingent 2020.

Jeg skal spørge, om Generalforsamlingen kan godkende den af bestyrelsen foreslåede årlige kontingentsats på kr. 240,- for fuldt medlemskab i 2020 for alle medlemmer, herunder pensionister, kadetter og andre. Denne sats er

uændret ift. indeværende år, dvs. 2019.

Formanden spurgte om Generalforsamlingen kan godkende, at jeg i særlige tilfælde kan tilbyde det første års medlemskab til en reduceret sats, f.eks. ved hvervekampagner på officersskolerne og andre særlige arrangementer.

Dirigenten konstaterede, at begge dele var godkendt.

Ad Dagsordenens pkt. 5 (indkomne forslag).

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkomne forslag.

Ad Dagsordenens pkt. 6 (valg af bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsesmedlemmer, der er på valg:

Oberstløjtnant Jacob Barfoed (genopstiller ikke)

Udtrådt af bestyrelsen, samt bestyrelsens indstillinger til nye bestyrelsesmedlemmer:

Udtræder: Oberstløjtnant Jacob Barfoed

Bestyrelsen indstiller major Thomas Jørgensen.

Såfremt ovennævnte vedtages af generalforsamlingen, vil bestyrelsen få følgende sammensætning:

- Generalløjtnant Michael Lollesgaard.

- Kontreadmiral Torben Mikkelsen.

- Major Esben Salling Larsen.

- Major Jonas Vøg Andersen.

- Major Thomas Jørgensen.

- Kaptajn Alexander Peter Tetzlaff.

- Studielektor Jeppe Plenge Trautner.

- Kontreadmiral Henrik Ryberg.

- Oberstløjtnant Steen Wegener.

- Kaptajn Jakob Clod Asmund.

- Kaptajnløjtnant Peter Højgrav.

- Kaptajn Kristian Soelberg.

Dirigenten  konstaterede, at der ikke var andre kandidater. Sammensætningen blev således godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 7 (valg af suppleanter til bestyrelsen).

Der er ikke suppleanter på valg.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var personer som ønskede at stille op som suppleant.

Ad dagsordenens pkt. 8 (valg af revisorer og revisorsuppleant).

Bestyrelsen foreslår følgende revisorer og revisorsuppleanter genvalgt:

Orlogskaptajn Jannik Taanum Andersen er på valg og er villig/indstillet til endnu et år som revisor sammen med Major Niels-Christian Levin Hansen der ligeledes er villig til endnu et år.

Bestyrelsen indstiller Benny Åxmann som revisorsuppleant.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var andre opstillede og at forslag til revisorer og suppleant var vedtaget.

Ad dagsordenens pkt. 9 (Eventuelt).

HILSEN TIL HMD.

Selskabets har idag sendt en hilsen til HMD lydende således:

”Det krigsvidenskabelige Selskab samlet på Svanemøllens Kaserne til generalforsamling sender dets høje protektor de ærbødigste hilsener”.

Selskabet har modtaget følgende telegram:

"Hendes Majestæt Dronningen har bedt mig bringe Det Krigsvidenskabelige Selskab en varm tak for den venlige hilsen, som det har glædet Dronningen at modtage i anledning af generalforsamling på Svanemøllens Kaserne mandag den 6. maj 2019."

ØVRIGT

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til dirigenten Olfert Rahbek for en vel gennemført generalforsamling.

Formanden takkede betyrelsens medlemmer for deres indsats gennem året samt takkede afgående bestyrelsesmedlem Jacob Barfoed for hans indsats gennem årene.

Medlemmerne i selskabet blev takket for deres deltagelse i generalforsamlingen.skaermbillede_2019-05-22.png

Den skannede version af Formandens beretning, hvor dette er fra: Formandens beretning